Modern Cottage

Architect: Alexander Poroshkin

3D-Artist: Yuriy Bochkaryov